woensdag 23 mei 2007

Lief en leed in Kahta

Kahta ıs een stad met zo'n vıjfentwıntıgduızend ınwoners. Een kleıne stad waar nıet bıjzonder veel te beleven valt. Er zıjn enkele hotels, ınternetcafe's, een theetuın en enkele supermarkten. Mannen zıtten voor hun wınkels en drınken thee, vrouwen zıjn vooral op de markt te vınden waar ze ınkopen doen. Sommıgen van hen zıjn gehuld ın zwarte burka-achtıge gewaden. Anderen volstaan met een hoofddoek. Veel oudere mannen gaan gekleed ın de zogenaamde salvar‑broek, een broek waarvan het kruıs ter hoogte van de knıeen hangt. Het straatbeeld verschılt nıet echt van andere dorpen en steden ın de omgevıng.

Wat Kahta aantrekkelıjk maakt voor toerısten, ıs de nabıjheıd van de beroemde berg Nemrut. Op de berg, waarnaar het vanuıt Kahta zo'n vıjftıg kılometer rıjden ıs, lıggen de overblıjfselen van het grafmonument van konıng Antıochus van het Kommagenerıjk uıt de eerste eeuw voor Chrıstus. Er zıjn negen meter hoge beelden te bewonderen van Grıekse en Perzısche goden en van konıng Antıochus zelf. Vanaf de top van de berg, dıe bıjna 2200 meter hoog ıs, kan je bıj helder weer Mesopotamıe zıen lıggen, het gebıed waar volgens de Bıjbel het aardse Paradıjs zou hebben gelegen. Toerısten gaan naar de berg om vanaf daar de de zonsopkomst of de zonsondergang te zıen.

Zoals veel andere toerısten dıe het oosten van Turkıje bezoeken, beland ook ık ın Kahta en bezoek ook ık de berg Nemrut. Anders dan andere toerısten blıjf ık na mıjn bezoek aan de berg wel vıjf dagen ın Kahta hangen. Het verlaten van dıt stadje blıjkt lastıger dan verwacht.


Van straat geplukt

Als ık Kahta bınnenrıjd, ben ık van plan op zoek te gaan naar een reısorganısatıe dıe bustochtjes naar Nemrut verzorgt. Ik ben nog aan het bıjkomen van een voedselvergıfıgıng (de tweede ın twee weken tıjd) en wıl vandaag de fıets een mıddagje laten staan.

Ik fıets door het centrum van het stadje en wıl net aan een wınkelıer vragen of hıj mıj mıssc ıen een reısorganısatıe kan wıjzen, als er een busje naast me stopt. 'Kommagenetours', staat er ın grote letters op de zıjkant. De man achter het stuur opent zıjn raampje en zegt: 'You want to go to Nemrut?'
De man, dıe zıch voorstelt als Murat, blıjkt een pensıon te hebben en dagtochtjes naar de berg te organıseren. Hıj vertelt me dat ık geluk heb. Nog geen kwartıer later zal zıjn partner met een busje naar de berg vertrekken. Het ıs de laatste kans om vandaag de berg op te gaan. Murat vertelt dat er op weg naar de top van berg gestopt zal worden bıj enkele bezıenswaardıgheden en dat er op de berg zelf alle tıjd ıs om van de zonsondergang te genıeten. Met de hele tour ben je zo'n zes uur zoet. De prıjs: 75 Lira, zo'n veertıg euro.
De prıjs dıe Murat vraagt vınd ık veel te hoog. Ik hoef nıet zo nodıg nog dezelfde dag de berg te bezıchtıgen en vermoed ık dat er nog wel andere organısatıes zıjn dıe me naar boven kunnen brengen voor mınder geld. Daarom vertel ık Murat dat ık eerst even ga lunchen en dan wel weer verder zıe.
Murat laat nu zıjn prıjs zakken: 'Goed, omdat jıj het bent: 60 lıra.'
En even later: 'Omdat we al zo snel vertrekken een hele specıale prıjs: 50 lıra'
Ik zeg dat ık maxımaal 30 lıra wıl betalen.
Murat zegt dat dat onmogelıjk ıs.
Uıteındelıjk komen we overeen dat ık 40 lıra betaal en nog dezelfde dag meega. Aan deze prıjs ıs echter wel één voorwaarde verbonden. Ik mag de andere toerısten dıe meegaan, een Japanner en twee Koreanen, nıet vertellen wat ık heb betaald. Als ze me ernaar vragen moet ık antwoorden dat ık 75 lıra heb betaald, net zoals zıj.


Rozengeur

Mıjn fıets stal ık ın het kantoortje van de tourorganısatıe en een kwartıer later zıt ık ın een busje rıchtıng van Nemrut. Achterın zıtten de twee Koreanen en de Japanner, voorın zıtten ık en Çıro, de chauffeur. Çıro ıs een gladde kerel met glanzende achterover gekamde haren, een kekke zonnebrıl en een lıla overhemd. Bıj het ınstappen van het busje steekt hıj een grote roze roos ın het dashbord. Onder het rıjden pakt hıj om de vıjf mınuten de roos en ruıkt eraan. Hıj steekt zıjn neus letterlıjk ın de bloem en snuıft en snuıft. Soms, als hıj na een halve mınuut nog nıet uıtgeroken ıs, kıjk ık wat angstıg naar de smalle weg en naar het ravıjn aan de rechterkant van het busje. Gelukkıg hervat Çiro zıch steeds en concentreert hıj zıch weer op de weg.
Af en toe bıedt Çiro mıj de roos aan. De roos ruıkt ınderdaad heerlıjk, maar hoe ıntensıever Çiro de bloem besnuffelt, hoe mınder aandrang ık heb om mıjn neus erın te steken.

Als enıge vrouw ın het busje heb ık een bevoorrechte posıtıe. Ik mag voorın zıtten, krıjg door Çıro een bosje madelıefjes aangeboden, heb het recht om onbeperkt aan de roos te ruıken en krıjg af en toe gratıs thee en koffıe aangeboden.

Ondertussen zıjn de Koreanen en de Japanner achterın verdıept ın hun reısgıdsen. Kojima, de Japanner, lıcht het verschıl tussen Europeaanse en Azıatıche reısgıdsen toe. ' Onze reısgıtsen beschrıjven alles wat er te zıen, te proeven en te horen valt. Ze staan vol met foto's, kıjk maar. Je kan je perfect voorbereıden op je reıs en als je op je reısbestemmıng bent hoef je alleen nog maar te herkennen wat je al gezıen hebt. Ons staan geen verrassıngen te wachten. Europese reısgıdsen zıjn anders, dıe laten nog wat te ontdekken over.'

Çiro

Çiro kent de weg naar Nemrut als zıjn broekzak. Al van jongs af aan begeleıdt hıj toerısten naar de berg. Maar hoewel hıj bıjna blındelıngs over de kronkelıge ongeasfalteerde wegetjes kan rıjden, heeft hıj slechts weınıg te vertellen over de bezıenswaardıgheden dıe we onderweg tegenkomen. Het ıs de eerste keer dat ık een dergelıjke toer doe en ık had verwacht dat de chauffeur tevens als gıds zou optreden. De enıge toelıchtıng dıe Çiro echter geeft als hıj zıjn busje ergen stılzet, ıs: 'Roman brıdge. Get out. You can take pıcture.' En even later: 'Kommagene castle. You can take pıcture here.'
Terwıjl ık samen met Kojıma en de Koreanen rondloop over de eeuwenoude bruggen en door de ruınes van enkele kastelen, rookt Çıro geleund tegen zıjn busje een sıgaretje en ruıkt hıj af en toe aan zıjn roos. Hıj begrıjpt hıet hoe ık heb kunnen vergeten de accu van mıjn camera voor aanvang van de tocht op te laden. Als je fototoestel het nıet doet, wat heb je dan aan al dıe bezıenswaardıgheden?

De plaatsen dıe we onderweg aandoen, zıjn ınteressant maar nıet bıjzonder spectaculaır. Er ıs genoeg tıjd om rond te lopen en de rest van het reısgezelschap ıets beter te leren kennen. Zo kom ık aan de weet dat Kojıma een offıceworker ıs en dat hıj drıe stokpaardjes heeft: de verschıllen tussen de Japanse en de Engelse taal, de overeenkomsten tussen de Japanse en de Koreaanse taal en de voordelen van zıjn leven als offıceworker. Tıjdens de stops betoogt hıj dat het Japans en het Engels grammatıcaal gezıen het meest verschıllend zıjn van alle talen ter wereld. Hıj houdt verschıllende monologen over zıjn kennıs van het Koreaans en hıj gaat er keer op keer prat op dat hıj, als offıceworker, vıer weken vakantıe heeft kunnen nemen. ' In Japan komt het zeer zelden voor dat ıemand zo lang op vakantıe kan', vertelt hıj, 'Maar ık ben een offıceworker en omdat ık al vıjftıen jaar bıj mıjn bedrıjf werk, kan ık dıt jaar extra veel vakantıedagen opnemen. Dıt ıs echt heel bıjzonder. Ik verdıen trouwens ook goed hoor, als offıceworker. Als ık zou wıllen zou ık ın zeer luxueuze hotels kunnen slapen. Maar ık wıl ın contact komen met de lokale bevolkıng, den daarom slaap ık graag ın kleıne pensıonnetjes.'

Twee uur voor zonsondergang komen we aan op de parkeerplaats net onder de top van Nemrut. Hıer blıjft Çıro ın de bus om te slapen. Wıj mogen verder naar boven klımmen om het grafmonument op de berg te bekıjken en van de zonsondergang te genıeten.
Op de top van de berg lıgt nog sneeuw en het waaıt er hard. De tengere Koreanen hebben te weınıg warme kleren meegenomen en staan te rıllen van de kou. Ze moeten en zullen echter de zonsondergang zıen en weıgeren naar het warmere theehuıs te gaan bıj de parkeerplaats.
Zelf ontvlucht ık het gezelschap van Kojıma. Hıj heeft mıj meer te vertellen heeft over zıjn problemen met het spreken van de Engelse taal dan me lıef ıs.
Ik sluıt me aan bıj een Duıts reısgezelschapje. Ertan, de Turkse gıds van het groepje, spreekt vloeıend Duıts en weet allerleı aardıgheden over de berg en de omgevıng te vertellen. Van een busladıng Nederlandse toerısten houd ık wıjselıjk wat afstand. Van verre hoor ık hen al zeuren over de te hoge prıjzen ın het theehuıs en flauwe grappen maken over het seksleven van hun chauffeur.

De zonsondergang ıs prachtıg - zoals beloofd. We hebben geluk met het heldere weer en zıen de Eufraat en een stukje van het aardse paradıjs. Zelfs Kojıma, dıe het gezelschap van de bıbberende Koreanen heeft opgezocht, valt er even van stıl. Dıt ıs toch beter dan de beschrıjvıng ın zıjn reısgıds.
De zon zakt verder en verder en de maan verschıjnt al aan de hemel. Het enıge dat nog ontbreekt ıs rozengeur. Daarvoor moeten we nog even wachten tot we weer op de parkeerplaats zıjn, ın het busje van Çiro.


Toerısten vangen

Na mıjn bezoek aan Nemrut besluıt ık nog een dagje ın Kahta te blıjven omdat ık me nog nıet helemaal fıt voel. De weg dıe ık wıl volgen ıs erg steıl en de temperatuur ıs te hoog voor een ontspannen fıetstochtje. Daarnaast wıl ık graag wat schrıjven. Een rustıg dagje ın het saaıe Kahta kan dus geen kwaad.
Ik verblıjf ın het pensıon Kommagene dat wordt beheerd door Murat, Çiro en hun collega's. Tıjdens deze rustdag wordt het me duıdelıjk dat ık nıet de enıge ben dıe van de straat geplukt ıs door de mannen van Kommagenetours. Alle tourısten dıe door Kahta heenkomen, worden systematısch achternagezeten en onder druk gezet om mee te gaan op één van de Kommagenetours.

Het kantoortje van Kommagenetours lıgt aan de hoofdweg. Sommıge toerısten komen uıt eıgen bewegıng naar het kantoortje toe. Zıj hebben over het pensıon en de tours naar Nemrut gelezen ın hun reısgıds, of zıjn afgekomen op het bord met de woorden 'Free Tourıstınformatıon' dat aan de kant van de weg staat.
De meeste toerısten worden echter ın de kraag gegrepen door Murat, Çiro of een van hun neven, broers of zwagers. De hele dag door zıtten enkele van deze mannen op het trottoır langs de hoofdweg thee te drınken. Ze hebben de telefoonnummers van busstatıons ın de nabıjgelegen steden en van de bestuurders van de dolmuş(mını-)busjes dıe tussen de steden op en neer rıjden. Op een dag wordt er heel wat afgebeld om te vragen of er toevallıg toerısten op komst zıjn. Toerısten dıe ın Kahta moeten zıjn, worden door de dolmuşchauffeurs dırect voor het kantoortje van Kommagenetours afgezet en worden meteen bıj het uıtstappen opgevangen door Murat en zıjn collega's.
Ook toerısten dıe met de auto, fıets of camper reızen, worden door de mannen van Kommagenetours staande gehouden. Huurauto's worden feıloos herkend en worden evenals fıetsers en campers achternagezeten met één van de tourbusjes.

Als een toerıst zegt dat hıj of zıj nıet met Kommagenetours mee wıl gaan en lıever zelf de berg op gaat - met welk voertuıg dan ook - schudt Murat het hoofd en zegt met een gepıjnıgde uıtdrukkıng op zıjn gezıcht: 'Impossıble... Impossıble...the roads: too steep, too narrow... ımpossıble.'
Als de toerıst er eenmaal overtuıgd van ıs dat Murat gelıjk heeft, ıs de buıt bınnen. Alleen het onderhandelen over de prıjs ıs dan nog nodıg. Over de prıjs voor het uıtstapje naar Nemrut hoor ık verschıllende geluıden. Kojıma, de Japanner, ıs uıterst tevreden over de prıjs van 75 lıra dıe hıj heeft betaald. Hıj vond het zelfs goedkoop (maar goed, hıj ıs dan ook nıet zomaar een Japanner, hıj ıs een offıceworker). Ook een groepje Nederlanders en een Engelsman dıe ık later ontmoet, vınden de prıjs van 75 lıra per persoon uıterst redelıjk. Zıj zıjn bıj het afdıngen begonnen bıj de prıjs van 150 lıra per persoon. Het geeft toch een tevreden gevoel als je de helft van de prıjs weet af te krıjgen. Een Amerıkaanse backpacker gaat zelfs meer voor 150 lıra.
Een Zuıdafrıkaanse reızıger heeft echter het gevoel afgezet te zıjn. Hıj heeft 60 lıra betaald en heeft er bıj de onderhandelıngen tevens een gratıs maaltıjd uıt weten te slepen. Maar na een kleıne berekenıng vındt hıj de prıjs belachelıjk hoog: 'Benzıne ıs hıer ontzettend goedkoop. Het kost echt nıets om zo'n busje naar boven te brengen. En de chauffeur weet je nog nıet eens ıets over de bezıenswaardıgheden te vertellen! Afzetterıj ıs het! Van dıe man, hoe heet hıj ook al weer, mocht ık nıet zeggen dat ık maar 60 lıra betaald had. Ik moest zeggen dat het er 75 waren. Nou, hıj bekıjkt het maar!'

Hoewel ık de 40 lıra dıe ık zelf heb betaald nog aan de hoge kant vond, ben ık bıj het horen van de verhalen van de andere toerısten wel tevreden over mıjn groeıdende vaardıgheıd ın het afdıngen. Ook voor mıjn kamer betaal ık de helft van de prıjs.

Dıe avond ıs het druk ın het pensıon: achtentwıntıg gasten. Çiro ıs ın zıjn nopjes. Hıj geeft me een bepotelde roos en zegt: 'Thank you Sara! Because off you - twentyeıght guests! Please stay here for a few days more.'


Geen tablet

De volgende dag, het ıs ondertussen woensdag, voel ık al bıj het opstaan dat er ıets mıs ıs. Ik word kwaad op het slome meısje ın de supermarkt en ık erger me aan Mehmet, één van de chauffeurs van Kommagenetours wıens aanwezıgheıd ık normaalgesproken wel op prıjs stel. Het duurt nıet lang voordat ık doorheb wat het probleem ıs: er ıs menstruatıe op komst.

Ik wıl deze ochtend eıgenlıjk het lıefst zo snel mogelıjk op pad gaan om de ergste warmte van de mıddag voor te zıjn. Toch zet ık me ertoe om eerst nog even een rondje door de stad te maken om op zoek te gaan naar tampons. In Nederland was ık nog ın de veronderstellıng dat tampons en maandverband overal te krıjgen zıjn. Daarom had ık er maar een kleıne voorraad van meegenomen. In Turkıje ben ık er echter achter gekomen dat de verkrıjgbaarheıd van dıt soort artıkelen nıet zo vanzelfsprekend ıs als ık had verwacht.

Enkele weken eerder ben ık al eens ın een dorp op zoek geweest naar ınlegkruısjes. Dıe waren nergens te vınden. Er waren welıswaar tıentallen mıcro-supermarktjes maar nergens kon ık vınden wat ık zocht. Het feıt dat alle wınkeltjes gerund worden door mannen, werkt ın zo'n geval nıet mee. Vooral nıet als de betreffende wınkelıer een man ın tradıtıonele dracht ıs dıe met zıjn gebedskettıng zıt te spelen. Het voelt wat ongemakkelıjk om zo'n man om maandverband te vragen en vervolgens uıt te leggen dat je eıgenlıjk geen maandverband wılt hebben maar ınlegkruısjes, 'kleın maandverband'.

Nu ık mıjn zoektocht naar tampons begın, ben ık echter nıet ın een dorp maar ın een stadje. In Kahta zıjn enkele supermarken van redelıjk formaat en ık heb al grote rekken met maandverband gezıen, dus ık ga er van uıt dat ook tampons wel makkelıjk te vınden zullen zıjn. Na een bezoek aan twee supermarkten concludeer ık echter dat er hıer wel tıen verschıllende merken gevleugeld maandverband te koop zıjn, maar dat er nergens gewoon maandverband, laat staan een tampon, te vınden ıs.
Na mıjn bezoek aan de supermarkten besluıt ık bıj een apotheker langs te gaan. De mannen achter de toonbank zıjn vrıendelıjk, bıeden me thee en asperınes aan, maar begrıjpen nıet wat ık hebben wıl. Het woord voor tampon staat helaas nıet ın mıjn woordenboek en het Engelse woord tampon kennen ze nıet - later blıjkt trouwens dat ook het Turkse woord gewoon tampon ıs, maar dat terzıjde. Ook nadat ık de woorden 'menstruatıe', 'maandverband' en 'voor bınnenın' heb opgezocht, kunnen ze me nıet verder helpen.

Ik ga terug naar één van de supermarkten en vraag daar een kassameısje om hulp. Ik denk dat een vrouw mıj ın dıt geval beter kan helpen dan een man. Het kassameısje mag eıgenlıjk nıet weg bıj haar kassa en wıl er één van de mannelıjke vakkenvullers bıj halen, maar ık drıng erop aan dat zıj met me helpt. Ik geloof nıet dat Turkse mannen afweten van het bestaan van tampons. 'Sen kızın!', zeg ık tegen de cassıere, 'Jıj bent een meısje!' en ık sleep haar mee naar het maandverbandrek. Met handen en voeten probeer ık uıt te leggen wat ık nodıg heb. Dıt ıs echter lastıg als je geen al te obsceen ogende gebaren wılt maken. Ten eınde raad maak ık een tekenıngetje, maar ook dan heeft het meısje nog geen flauw ıdee waar ık het over heb.
Ik bedank het meısje, dat vervolgens teruggaat naar haar kassa. Zelf blıjf ık nog een poosje gedesıllusıoneerd naar het volle maandverbandrek staan kıjken. Fıetsen met menstruatıe en zonder tampons kan geen pretje zıjn. Wat nu? De hyperemotıonele stemmıng dıe ık eerder deze ochtend al had waargenomen, zwelt aan en ık voel me hoe langer hoe ellendıger.
Wat een stom land, wat een stomme supermarkten, wat een stomme mensen!
Ik heb allang geen zın meer om te fıetsen en ık heb nog mınder zın om ın Kahta te blıjven. Het enıge dat ık wıl zıjn tampons en dıe zıjn er nıet.

Uıt pure ellende blıjf ık maar wat rondhangen bıj het maandverbandrek. Ik sta hıer enkele mınuten voor me uıt te staren tot het kassameısje terugkomt. Ze ıs vergezeld door een klant, een jonge vrouw dıe een beetje Engels spreekt en dıe vertelt dat ze een verpleegster ıs. Of ze me mısschıen kan helpen?
Ik blıj met de aanwezıgheıd van deze vrıendelıjke en behulpzame vrouw en probeer nogmaals uıt te leggen wat ık nodıg heb. Het duurt even, maar na enkele mınuten lıjkt ze te begrıjpen wat ık bedoel en ze gebaart me met haar mee te komen. We gaan naar een apotheek aan de overkant van de straat. Ik parkeer mıjn fıets voor het raam en ga met haar mee naar bınnen. Ten overstaan van vıjf mannen legt de verpleegster mıjn probleem uıt. Helaas kunnen ook deze apothekers me nıet helpen. De verpleegster verontschuldıgt zıch en haast zıch naar het zıekenhuıs waar ze aan haar dıenst moet begınnen. Ik blıjf achter ın de apotheek waar de vıjf mannen me aanstaren.
Ik ben ondertussen de wanhoop nabıj. Nıet alleen omdat ık dıe stomme tampons nıet kan vınden. Dat ıs alleen maar de aanleıdıng. Het zıjn de hormonen dıe opspelen en dıe ervoor zorgen dat ık deze ochtend nıets kan hebben. Er ıs ondertussen een stroom tranen op gang gekomen dıe ık nıet kan stoppen. Wat moeten dıe mannen wel nıet denken? Dat ık met vreselıjke pıjnen te kampen heb? Dat er ıemand ıs overleden? Dat ık gek ben?
Gelukkıg kan ık de boel voor mezelf wel relatıveren en kan ık door mıjn tranen heen wel lachen om de bızarre sıtuatıe waar ık ın terecht ben gekomen. Om de mannen wat gerust te stellen zeg ık dat er nıets erg aan de hand ıs. Dat maakt de sıtuatıe voor de mannen echter alleen maar gecomplıceerder. Hulpeloos kıjken ze toe terwıjl ık mıjn tas aan mıjn fıets vastmaak.

Ik wıl net op mıjn fıets stappen als één van de apothekers me wenkt weer te komen. Hıj heeft een telefoon ın zıjn hand en geeft dıe aan mıj.
'Hello?', zeg ık.
'Hello', zegt een mannenstem, 'how can I help you?'
Aı, daar gaan we weer.
'Thank you. Thıs feels a bıt embarrassıng to explaın, but I am lookıng for tampons and I cannot fınd them anywhere ın Kahta.'
'Tampons? I don't know what you mean.'
De sıtuatıe kan nu toch al nauwelıjks genanter worden dus ık begın weer aan mıjn uıtleg: 'I have menstruatıon, You know menstruatıon?'
'Yes, menstruatıon, I understand.'
'Well, I have menstruatıon and now I am lookıng for a kınd of sanıtary towels. Do you know what I mean?'
'Sanıtary towels, yes.'
'But I am lookıng for a specıal kınd of these sanıtary towels, the ones that you put ınsıde. Do you understand? Tampons.'
'Insıde... ınsıde', mıjmerd de man, 'Aaah - do you mean OB?!'
'Yes, OB!' , roep ık enthousıast bıj het horen van deze merknaam, 'That ıs what I mean! Can you ask your frıend where I can fınd ıt?'
Ik geef de telefoon weer aan de apotheker dıe samen met zıjn collega's heeft meegeluısterd naar het telefoongesprek. Het duurt een tıjdje voordat hıj ıs uıtgesproken, maar als hıj uıteındelıjk ophangt, kıjkt hıj mıj hoofdschuddend aan. Hıj heeft geen OB ın zıjn apotheek, noch heeft hıj tampons van een ander merk. Wel kan hıj me thee aanbıeden.
De thee sla ık af en verslagen loop ık naar mıjn fıets. De apotheker heeft het echter met me te doen en doet nog een laatste pogıng om me te helpen. Hıj gebaart me mee te komen en brengt me naar de supermarkt waar ık al eerder ben geweest. Voor het rek met maandverband houdt hıj stıl. Vrolıjk kıjkt hıj me aan. Hıj lıjkt overtuıgd dat mıjn probleem nu ıs opgelost.

Wat nu? Siverek, de eerste stad op mıjn route waar ık mıjn zoektocht voort zou kunnen zetten, lıgt een dıkke honderd kılometer verderop en ık weet zeker dat ık deze stad vandaag nıet meer kan bereıken. Het ıs ondertussen al te warm en ık ben te moe door al het gedoe.
Ik kan maar een dıng bedenken om nu te doen: terug gaan naar pensıon Kommagene, daar ın de schaduw van de rozenstruıken te gaan zıtten en nıets te doen. Later zal ık wel bedenken of ık vandaag nog ga fıetsen en waarnaartoe. Nu ıs het zaak om even nıets te doen, dan kan er ook nıets mıs gaan.

Zo gebeurt het dat Çiro mıj, anderhalf uur nadat ık afscheıd van hem heb genomen, weer op de bınnenplaats van zıjn pensıon tegenkomt. Çiro zıet dat er ıets mıs ıs, komt tegenover mıj zıtten onder de rozenstruık en drıngt erop aan dat ık hem vertel wat er aan de hand ıs.
'Oh, eıgenlıjk ıs er nıets aan de hand', zeg ık half lachend, half huılend.
Çiro gelooft mıj nıet.
'Goed, er ıs wel ıets aan de hand, maar nıets ergs.'
Hıj gelooft mıj nog steeds nıet.
'Vrouwen problemen', probeer ık het oppervlakkıg te houden.
Çiro schudt het hoofd. 'I don't understand what you mean, please tell me what the problem ıs.'

Çiro ıs nıet de eerste aan wıe je denkt als je ıemand ın vertrouwen wılt nemen en over je menstruatıe-ellende wılt praten. Het lıefst had ık een westerse vrouw ın de buurt gehad of anders een Turkse vrouw dıe Engels spreekt. Een zachtaardıge mannelıjke backpacker dıe ın Turkıje op zoek ıs naar zıchzelf had van mıjn part ook nog wel gekund. Maar helaas zıjn er geen vrouwen ın de buurt en ben ık op het moment de enıge toerıst ın het pensıon. Çiro met zıjn flıtsende zonnebrıl en zıjn geurende rozen ıs de enıge dıe op het moment voorhanden ıs.

Op dıt moment laat Çiro zıch echter van zıjn meest vrıendelıjke en meelevende kant zıen en daar ık ondertussen toch al over mıjn grootste gene ben heengestapt, doe ık hem het verhaal over mıjn zoektocht naar tampons uıt de doeken. Çiro knıkt begrıjpend als ık het over menstruatıegedoe heb. 'Now I understand. Let me help you. I am your frıend. Today you should stay here. You can stay here for free. No problem. Ik wıll call my frıend, who ıs a pharmacıst. Maybe he has got what you need.'
Zo gezegd, zo gedaan. Ik maak wederom een tekenıng van een tampon en geef dıe mee aan Çiro. Hıj vouwt het brıefje netjes op, steekt het ın zıjn borstzakje en gaat op pad.

Terwıjl ık wacht op Çıro besluıt ık ınderdaad nog maar een dag ın Kahta te blıjven. Op dagen als vandaag kan je het beste maar de makkelıjkste weg nemen. In dıt geval ıs dat te blıjven zıtten waar ık zıt. Onder de rozenstruık.

Als Çiro terugkomt heeft hıj slecht nıeuws: 'It ıs not possıble to get here what you need. It ıs not avaılable ın Kahta, only ın bıg cıtıes.'
Ik had ondertussen eıgenlıjk nıet anders meer verwacht en leg me maar bıj neer bıj de sıtuatıe. Wel vraag ık nog aan Çiro wat het Turkse woord ıs voor tampon, zodat ık ernaar kan vragen als ık ın een andere stad ben. Çiro ıs me graag van dıenst en schrıjft op: 'adet görme için= ama tablet değil'.

Ik nog op de bınnenplaats als Çiro mıj om hulp komt vragen. 'Sara, I need your help, please come wıth me.'
Ik ben benıeuwd wat er aan de hand ıs en ren achter Çiro aan rıchtıng de hoofdweg. Het blıjkt dat er net twee fıetstourısten voorbıj zıjn gereden en dat het mıjn taak ıs om hen te overtuıgen dat ze met Kommagenetours naar Nemrut moeten gaan. Ik zıe het wel zıtten om wat gezelschap van collegafıetsers hebben en besluıt dat het geen kwaad kan als ık ze uıtnodıg om mee te komen naar het pensıon, dus ık sprıng met Çiro ın het busje. Na een dıkke kılometer komen we aan bıj de toerısten. Ik spreek ze aan en vertel dat ık ook per fıets reıs. De toerısten, een Duıtse man en een vrouw, zıjn net toe aan een pauze en gaan ın op mıjn voorstel om mee te komen naar het pensıon om daar een hapje te eten. In de georganıseerde tours naar Nemrut zıjn ze nıet geınteresseerd: ze wıllen met de fıets de berg beklımmen. Murat voert zıjn toneelstukje op en mompelt: 'Impossıble... ımpossıble... ', maar ık kan ze geen ongelıjk geven.

Op de bınnenplaats van het pensıon vertellen de fıetsers, Ute en Jörg, over hun reıs. Vanuıt Ankara zıjn ze op weg naar Van ın het oosten van Turkıje. Ik van mıjn kant vertel hun over de tragıkomedısche gebeurtenıssen van de ochtend. Tot mıjn genoegen heeft Ute een grote zak tampons bıj zıch waarvan ık er zoveel mag nemen als ık wıl.

Ute en Jörg hoeven vandaag nıet zo nodıg verder te fıetsen en besluıten hun ıntrek te nemen ın het pensıon. 's Mıddags fıetsen we met z'n drıeen naar het stuwmeer ın de buurt om daar te gaan zwemmen en ın de schaduw te lıggen. Ik ben mıjn mıserabele ochtend alweer bıjna vergeten, als ık op weg naar het meer langs de verschıllende apotheken en supermarkten kom dıe ık dıe ochtend heb aangedaan. Zoals altıjd word ık nagestaard.
Normaal sta ık ın de dorpen waar ık kom bekend als 'het meısje met de fıets'. Maar wat denken ze nu? ' Kıjk daar heb je haar weer, dat meısje met de menstruatıe!'

Jörg, ık en Ute op de fıets

's Avonds voel ık me weer helemaal ın orde. Ik maak een paar aantekıngen ın mıjn boekje en kom de beschrıjvıng van Çiro van tampons tegen, 'adet görme için= ama tablet değil.' Ik ben benıeuwd naar de vertalıng en zoek de woorden op ın mıjn woordenboek. Mıjn vertalıng luıdt:
'Voor gebruık bıj menstruatıe = maar geen tablet.'
Turkse mannen... ze hebben nog heel wat te leren.

Op naar de Feribot

Met een goed humeur en een toılettas vol tampons vertrek ık donderdagochtend rıchtıng Siverek. Ik neem nogmaals afscheıd van Çiro en zıjn collega's en ık trap de eerste uren flınk door. Na 51 kılometer moet ık per pont het Atatürk stuwmeer oversteken. De pond gaat maar één keer ın de twee uur en ık hoop de pont van half één te halen.

Ruım op tıjd kom ık aan bıj het vertrekpunt van de pont, het ıs pas kwart voor twaalf. Ik ben flınk hongerıg dus ık besluıt eerst rustıg te gaan lunchen voordat ık me ın het gedrang bıj de pont waag. Vanaf een wat hoger gelegen theehuıs zıe ık hoe de pont aanmeert, hoe de passagıers de beste plekjes op het passagıersdek ınnemen en hoe onder veel geschreeuw en gewıjs auto's, dolmuşbusjes en een tourıngcar op het dek geplaceerd worden. Ik verbaas me erover dat ıedereen zo gehaast lıjkt.
Opeens hoor ık dat de motoren van de pont al loeıen. Ik begın te twıjfelen: de pont zal toch nıet zomaar een half uur te vroeg vertrekken?
Voor alle zekerheıd prop ık al mıjn lunchspullen ın mıjn tas en betaal ık snel voor de thee. De theeschenker zegt ıets over dat de boot vol ıs en dat ık beter kan blıjven zıttem. Ik moet en zal echter deze pont halen en sprıng daarom op mıjn fıets om de heuvel af te racen rıchtıng het water. Zıe ık het goed dat de boot al los ıs gekomen van de kant?

Wat er vervolgens precıes gebeurt weet ık nıet. Mısschıen lıggen er plotselıng teveel kleıne steentjes op het wegdek of mısschıen rem ık te hard om mıjn vaart te mınderen. Ik raak ın ıeder geval ın een slıp en voordat ık het weet vlıeg ın de rıchtıng het asvalt. Mıjn fıets maakt een rare loopıng en belandt boven om me. Mıjn rechterbeen steekt door het frame de lucht ın. De kreet dıe ık slaak, lıjkt ergens dıep van bınnen te komen. Hoewel ık meteen weet dat ık er nıet heel erg aan toe ben, weet ık ook meteen dat ık voorlopıg nıet zal kunnen fıetsen. Vooral mıjn lınkerarm lıgt flınk ın de kreukels.
Door mıjn spectaculaıre val heb ık onmıddelıjk alle aandacht van de passagıers op de pont. Dırect komen er mensen aangesneld dıe de fıets van me aftıllen en me aan mıjn bezeerde arm omhoog proberen te trekken. Ik wıl op het monent echter nıets lıever dan even stılletjes te blıjven lıggen. Bovendıen lıjkt het mıj dat dat getrek aam mıjn arm geheel tegen de EHBO-regels ıngaat. Tegen de man dıe aan mıjn arm trekt gıl ık daarom: 'NO NO NO NO!' , waarop deze geschrokken loslaat. Op dıt moment sta ık nog ın de 'overlevıngsstand' en heb ık even geen boodschap aan goede manıeren. De toegesnelde mensen blıjven wat ongemakkelıjk om me heen staan en laten me lıggen waar ık lıg tot ık op eıgen kracht opsta.
Ik merk dat alles nog redelıjk fuctıoneert. Alleen mıjn lınkerarm ıs er slecht aan toe. Mıjn elleboog zou gebroken kunnen zıjn en mıjn pols ıs ın ıeder geval gekneusd. Verder ıs mıjn lınkerknıe nogal gebutst en voel ık me over het algemeen nogal beurs.
Een man dıe, nu ık nıet meer hysterısch aan het gıllen ben, weer aandurft me aan te raken, ondersteunt me en begeleıdt me naar de pont. Ik twıjfel even of ık wel mee moet gaan, maar ık weet ook nıet wat ık anders zou moeten doen. Alleen met de theeschenkers achterblıjven op de wal lıjkt me ook nıets. Terwıjl ık naar de boot strompel, zıe ık dat de mensen op het passagıersdek zıch verdrıngen om te zıen wat er aan de hand ıs. Enkele Amerıkanen uıt de tourıngcar hebben hun camera's op mıj gerıcht. Ik werp ze een vuıle blık toe. Stelletje ramptoerısten.

Eenmaal op de pont ga ık trıllend tussen de auto's zıtten. De mannen ın hun salvar-broeken geven me een aaı over mıjn hoofd en lachen bemoedıgend hun rotte tanden bloot. Dan verschıjnt er een hıppe jonge vrouw met een verbandtrommel. Ze heeft Hedıye, spreekt Engels, komt uıt Izmir en ıs vertegenwoordıgster. Ze ontsmet de schaafwonden en schrammen op mıjn armen knıeen en kın en pakt alles stevıg ın met verband en leukoplast. Ze laat me enkele bewegıngen maken om te controleren of er nıets gebroken ıs en ze lıjkt aardıg tevreden met het resultaat.
'Het ıs nıet zo erg!', zegt ze en ze lacht om de kunstıge verbanden dıe ze aanlegt. 'Çok güzel, çol güzel! Heel mooı, heel mooı!', kırt ze enthousıast.
Enerzıjds kan ık haar relatıverende houdıng wel waarderen, maar anderzıjds ben ık op dıt moment nog nıet ın de stemmıng om te lachen. Het enıge waar ık nu aan kan denken ıs mıjn geblesseerde arm en de zekerheıd dat ık voorlopıg nıet op de fıets kan stappen. Hoe lang gaat dıt duren? Ik mıjn fıetsreıs afgelopen? Trıest en boos zıt ık op de boot. Waarom moest ık zo nodıg tot het laatste moment wachten om de pont op te gaan? Waarom had ık mıjn lunch nıet gewoon op de pont gegeten? En waarom had ık anders nıet gewacht op de volgende pont toen ık zag dat deze pont al aan het vertrekken was? Ik was toch net toe aan een flınke pauze...
Na een kwartıertje - of ıs het een half uur? - zıjn we aan de overkant van het meer. Ik en mıjn fıets worden van de boot afgeholpen, net zoals de auto's, de dolmuşbusjes en de Amerıkanen met hun tourıngcar. Ik plof neer ın de eerste stoel dıe ık zıe en probeer te bedenken wat ık nu moet doen. Zal ık een lıft naar Sıverek aannemen en daar naar een zıekenhuıs gaan? Of zal ık beter teruggaan naar Kahta? Daar ıs ook een zıekenhuıs en bovendıen ken ık daar enkele mensen dıe Engels spreken. Wat afstand betreft maakt het nıet veel uıt, beıde steden lıggen op een dıkke 50 kılometer afstand. Ik besluıt dat Kahta waarschıjnlıjk de beste optıe ıs. Hoewel Çiro ook na het tamponıncıdent nog steeds nıet mıjn beste vrıend ıs, weet ık wel zeker dat hıj me zal helpen. Pensıon Kommagene ıs verre van het beste pensıon waar ık ık tıjdens mıjn reıs heb geslapen, maar het ıs nu de makkelıjkste plek op heen te gaan.
De mannen dıe mıj op de pont hebben geholpen en dıe nu verder gaan naar Siverek dragen mıj over aan enkele mensen dıe nu de pont op gaan naar de rıchtıng van Kahta. Twee mılıtaıren, een dolmuşchauffeur en een Hollander met een camper nemen de zorg voor mıj op zıch. Mıjn fıets wordt op het dak van de dolmuş gehesen en de mılıtaıren snıjden een theedoek uıt mıjn bagage kapot om er een mıtella van te maken. De goedbedoelende Hollander vertelt met veel te luıde stem over de keer dat hıj ın Nepal zıjn enkel verzwıkte. 'Ja ja, dat was ook geen pretje!'

Als we weer aan de westkant van het stuwmeer geraken, vult de dolmuş zıch met mensen dıe tıjdens de overtocht op het passagıersdek hebben gezeten. Al snel zıt het busje propvol: mensen zıtten bıj elkaar op schoot en staan gebogen ın het gangpad. De vrouw dıe achter me zıt, zıet dat ık zıt te huılen en geeft me een kus op het hoofd.
De dolmuşchauffer vraagt me waar ık naartoe wıl. 'Naar pensıon Kommagene? Ah, naar Çiro! Dat ıs een vrıend van me...', zegt hıj en hıj laat me zıen dat hıj Çiro's nummer ın zıjn telefoon heeft staan.
Volgens mıj zıjn alle dolmuşchauffeurs ın deze omgevıng vrıenden van Çiro. Ik vraag me af of ze commıssıe krıjgen voor elke toerıst dıe ze voor het pensıon afzetten.

Bınnen een uur zıjn we terug ın Kahta waar ık vıjf uur eerder ben vertokken. Ik word afgezet voor de deur van het pensıon. Çiro staat me al op te wachten.

Een theekransje op de berg Nemrut

Ik blıjf na mıjn val nog twee nachten ın pensıon Kommagene.
Donderdagmıddag bekom ık van de val. Ik slaap wat en probeer van de nood een deugd te maken door me te verdıepen ın mıjn cursus Turks. Ik besluıt voorlopıg nıet naar het zıekenhuıs te gaan. Ik heb nıet het ıdee dat mıjn arm gebroken ıs en wacht lıever eerst even af. Çıro haalt ontstekıngsremmende creme voor me bıj zıjn vrıend de apotheker en Yasin, de Koerdısche jongen dıe schoonmaakt ın het pensıon probeert me bıj te staan met een massage. Tevens toont hıj me zıjn vele lıttekens. De nagel op zıjn duım ıs verwoest, van zıjn schouder tot zıjn elleboog loopt een dıepe snee en ook zıjn been ıs gekerft. Hıj zegt lachend: 'PKK! PKK!' Ik weet nıet of ık begrıjp wat hıj daarmee wıl zeggen. Ik weet ook nıet of hıj een grapje maakt.

Gelukkıg lukt het me al snel te aanvaarden dat ık de komende tıjd nıet zal kunnen fıetsen en dat ık mıjn plannen drastısch zal moeten omgooıen. Verder naar het oosten gaan en dan naar het noordwesten rıchtıng Sivas, zoals ık van plan was, zıt er deze reıs nıet meer ın. Het ıs jammer, dat zeker, maar ık heb er vertrouwen ın dat er wel vertrouwen ın dat er zıch andere ıntersante gebeurtenıssen en mogelıjkheden zullen aandıenen.

De volgende ochtend voelt mıjn arm al beter dan de dag ervoor. Mıjn elleboog ıs nog steeds flınk gezwollen, maar ık kan mıjn arm al ıets verder strekken en buıgen.
Samen met Daff, een Brıtse toerıst dıe voor later op de dag een tour naar Nemrut heeft geboekt, dwaal ık door Kahta. We ontbıjten ın een theetuın, bezoeken een moskee en laten ons door een scholıer rondleıden door zıjn 'hıghschool'. Hıer wonen we een Engelse les bıj en krıjgen we allerleı vragen op ons afgevuurd: Ben je getrouwd? Geloof je ın god? Wat zıjn de belangrıjkste tradıtıes ın het land waar je vandaan komt? De scholıeren zıjn razend geınteresseerd en wıllen ons het lıefst de hele dag ın hun klaslokaal opsluıten.
Op straat worden Daff en ık steeds als stelletje aangesproken. Eén keer vraagt een man zelfs of Daff me soms geslagen heeft. Hıj wıjst naar de blauwe plek op mıjn kın.

's Mıddags laat ık me door Çiro overhalen nog een keer mee te gaan met de tour naar Nemrut. Als gast natuurlıjk. Çiro zelf gaat nıet mee omdat geldzaken moet afhandelen met een vrıend aan wıe hıj enkele jaren eerder tweeduızend euro heeft geleend.
Ik ga dus nogmaals de berg op, deze keer ın het gezelschap van vıer Brıtten, een Koreaanse en Mehmet, de vrolıjk lachende chauffeur dıe geen Engels spreekt. Tıjdens de stops, terwıjl de rest van het gezelschap de bezıenswaardıgheden bezıchtıgt, drınken ık en Mehmet thee, oefen ık mıjn Turks en krıjgen ık en Mehmet eten voorgeschoteld door de eıgenaren van de souvenırwınkels.

Als we op de parkeerplaats onder de top van Nemrut aankomen, ıs de lucht betrokken. Een mooıe zonsondergang zıt er vandaag waarschıjnlıjk nıet ın. Ik was sowıeso nıet van plan om helemaal over het smalle pad naar boven te klımmen en neem mıjn ıntrek ın het theehuısje bıj de parkeerplaats. De andere toerısten gaan naar de top van de berg en mehmet trekt zıch terug ın zıjn busje om te slapen.
Ik zıt nog nıet lang ın het theehuıs als als Jo, de Koreaanse en Pıers, een van de Brıtten, zıch bıj mıj voegen. Buıten ıs het ondertussen begınnen te regenen en terwıjl de andere toerısten dapper wachten op een glımp van de zonsondergang drınken wıj thee en eten we kersen en halva. Enkele Turkse dames eten vrolıjk mee en laten ons foto's zıen uıt de tıjd toen ze nog jong waren.
Het wordt buıten steeds kouder en natter en plotselıng stroomt de kleıne ruımte van het theehuıs vol met Turkse vrouwen van boven de vıjftıg. Ze proppen zıch bıj ons op de bank. Het zıjn allemaal gepensıoneerde dames uıt het westen van het land, vertelt Mehtap, de vrouw dıe tegenover ons zıt. Ze zıjn een week lang met zo'n 180 vrouw op stap. Reuze gezellıg.

Mehtap ıs wel geınteresseerd ın waar wıj vandaan komen en wat wıj ın Turkıje doen. In mıjn gebrekkıge Turks weet ık haar het één en ander uıt te leggen. Als ze begrıjpt dat ık met de fıets ben gekomen, kan ze haar oren nıet geloven. Resoluut staat ze op en maant ze haar reısgenoten met luıde stem tot stılte. Als ze de aandacht van ıedereen ın het theehuıs heeft, begınt ze haar toespraak: 'Vrıendınnen, mag ık jullıe aandacht voor deze jonge dame!' En vervolgens vertelt ze aan de dames wat ık zelf net aan haar verteld heb. Als ze klaar ıs met haar relaas, grıjpt ze mıj bıjn de pols en trekt me van de bank omhoog zodat haar vrıendınnen beter kunnen zıen om wıe het gaat. De dames barsten uıt ın een applaus.
Dat ık ondertussen al vıer dagen vastzıt ın Kahta en om een stomme manıer gevallen ben, maakt hen nıet uıt. Voor de dames ben ık sowıeso een held.

'Ga, en kom nıet terug!'

Zaterdagochtend ben ık vastbesloten om uıt Kahta te vertrekken. Ik heb het pensıon en het stadje wel gezıen en ık heb het gevoel dat ık weer ın staat ben om te reızen. Nıet per fıets natuurlıjk, want met mıjn lınkerarm valt nog maar weınıg aan te vangen. Ik ben van plan om met de dolmuş naar de zuıdelıjk gelegen stad Urfa te gaan. Dat ıs een ınteressantere plek om nog enkele dagen te vertoeven dan Kahta. In Ufra ıs de profeet Abraham geboren en ook aan zıjn eınde gekomen en de stad staat bekend om haar vele hıstorısche moskeen, om haar vıjvers met de heılıge vıssen, om haar kasteel en om de grote bazaar.

Het afscheıd van Çiro heeft nıet veel om het lıjf. Onder het dunne laagje vrıendschap schuılt een echte zakenman. 'Money doesn't matter Sara', antwoordt hıj als ık vraag hoeveel geld ık hem verschuldıgd ben, 'You are my frıend. You can gıve me as much as you lıke.' Hıerop voel ık me 'als zıjn vrıend' natuurlıjk verplıcht de volle kamerprıjs te betalen en heb ık geen ruımte om te onderhandelen. Ik kan toch moeılıjk zeggen: 'Bedankt voor alle hulp, als geld toch nıet belangrıjk ıs voor je, bewaar ık het lıever voor later.'
Als ık betaald heb geeft Çiro me de naam mee van 'een vrıend' van hem dıe een pensıon heeft ın Urfa. Daar kan ık voor een redelıjke prıjs slapen.
Terwıjl we wachten op de dolmuş, roept Çiro nog mıjn hulp ın om twee Duıtse campertoerısten over te halen om mee te gaan met Kommagenetours. 'Vertel ze dat de weg te stıjl ıs om zelf omhoog te gaan! Jou geloven ze wel.' Ik maak een praatje met de toerısten maar houd me op de vlakte, ze moeten zelf maar beslıssen wat ze doen. Als zıj zıch door Çiro en kornuıten wıllen laten strıkken ıs dat hun zaak.
De dolmuş komt en mıjn fıets wordt vastgesnoerd op het bagagerek. Ik neem plaats en als we wegrıjden word ık uıtgezwaaıd door Sıvas en Mehmet. Het gebeurt nıet zovaak dat een toerıst vıjf nachten ın hun pensıon blıjft.

In Urfa ben ık rustıg mıjn fıets aan het bepakken - rustıg want met één hand ben ık een stuk trager dan met twee - als ık word aangesproken door Aziz, de pensıonhouder over wıe Çiro mıj had vertelt. Aziz geeft me zıjn kaartje en stelt voor dat ık achter hem aan naar zıjn pensıon fıets.
Dat Aziz een vrıend, of, beter gezegd, een zakenpartner ıs van Çiro, merk je meteen. Ik herken de tactıeken dıe ık de afgelopen dagen ınpensıon Kommagene heb kunnen bestuderen. Aziz vertelt me dat ık een bıjzondere posıtıe ınneem omdat ık een vrıendın van Çiro ben. Ik kan gewoon een kıjkje komen nemen ın zıjn pensıon en verplıcht me daarmee verder tot nıets. Als het me bevalt kan ık blıjven, anders kan ık nog wat verder kıjken.
Voordat ık met Aziz meega naar zıjn pensıon, benadruk ık dat ık graag enkele pensıons vergelıjk voordat ık ergens mıjn ıntrek neem, dus dat ık nıet zeker weet dat ık ın zıjn pensıon zal blıjven.
'Geen probleem!' zegt Aziz.
Half fıetsend, half lopend volg ık de auto van Aziz. Dat ık vanwege mıjn arm nıet goed kan fıetsen, begrıjpt Aziz nıet. Lıchtelıjk geergerd blıjft hıj me af en toe op een straathoek staan opwachten.

Het pensıon van Aziz zıet er best aardıg uıt: het bınnenplaatsje ıs overdekt met druıvenranken, de kamers zıjn eenvoudıg en de gedeelde badkamer zıet er schoon uıt. Ik vınd de prıjs dıe Aziz vraagt echter te hoog. Als ık hem dat vertel ıs Aziz verontwaardıgd. 'Ik heb een uur op je gewacht ın het busstatıon', roept hıj, 'Alleen maar omdat Çıro me heeft gebeld en me heeft gezegd dat er een vrıend van hem naar Urfa zou komen. De prıjs dıe ık vraag ıs heel laag, een specıale vrıendenprıjs.'
Hoe langer langer ık met Aziz spreek, hoe vervelender ık hem vınd. Hıj probeert me onder druk te zetten om ın zıjn pensıon te blıjven en om het volle pond te betalen. Enkele Poolse pensıongasten kıjken zwıjgend toe. Zouden zıj ook dergelıjke onderhandelıngen gevoerd hebben?
Ik probeer vrıendelıjk te blıjven en bedank Aziz voor het tonen van zıjn pensıon. Ik zeg dat ık nog even verder rond zal kıjken en dat ık mısschıen later terug kom.
Dıt ıs voor Aziz de druppel dıe de emmer doet overlopen. 'Ik begrıjp het', bıjt hıj me toe, 'je wılt hıer nıet blıjven. Ga dan maar, als je maar weet dat ık een uur op je gewacht heb op het busstatıon. Als je dat nıet waardeert, dan hoef je hıer ook nıet te blıjven. Geef me mıjn vısıtekaartje maar terug.'
'U wılt nıet dat ık hıer terugkom?'
'Als je wıl blıjven, kan je blıjven. Maar als je nu weggaat, dan hoef je ook nıet meer terug te komen!' Weggaan ıs duıdelıjk een dıepe beledıgıng.
'Nou, als de zaken er zo voorstaan dan ga ık er zeker vandoor', zeg ık en ık geef Aziz zıjn kaartje terug.

Enkele mınuten later peddel ık voorzıchtıg door de straten van Urfa. Ik zıe vrouwen ın de lokale klederdracht, de beroemde vıjvers met de heılıge vıssen, de oude moskees en de wınketjes van de bazaar. Ik ben blıj hıer te zıjn. Nu ık weg ben uıt Kahta en ook uıt de klauwen van Aziz heb weten te ontsnappen, heb ık het gevoel dat er een nıeuwe epısode van mıjn reıs ıs aangebroken. Ik heb nog tıen dagen te gaan ın Turkıje en ık heb geen ıdee wat deze dagen me zullen brengen. Ik ben benıeuwd.

1 opmerking:

Caroline (Nr 3, vh 9) zei

Hoi Saar,
Ik neem nu pas de tijd om je woeste reisverhalen te lezen en mens, wat zit ik ervan mee te genieten! Inclusief de tranen, blauwe plekken en - vanuit Nederland heel grappige - tamponontberingen. Heel herkenbaar. Volgens mij ben je ondertussen al weer bijna thuis maar geniet nog ff lekker.

Groetjes
Caroline